Διδακτορικά

ΦΕΚ Μάιος 2018 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (Λήψη) 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Λήψη) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο πτυχίου/Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και για τους κατέχοντες πτυχίο Παν/μίων αλλοδαπής την αναγνώριση ή ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη μετάφραση του ξενόγλωσσου πτυχίου πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.(μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Δήλωση ξένης γλώσσας.
4. Βεβαίωση του Δ/ντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου όπου θα εκπονηθεί η διατριβή.
5. Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής.
6. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου.

[ Με την υποβολή της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1 – 6.]

7. Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής από την επιστημονική επιτροπή και την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας.(Υποβάλλεται με τη Δήλωση του Θέματος και του πρωτοκόλλου της διατριβής.)
8. Έγκριση από τη Δ/νση Κτηνιατρικής υπηρεσίας για μελέτες που αφορούν σε ζώα του εργαστηρίου.( Υποβάλλεται με τη Δήλωση του Θέματος και του πρωτοκόλλου της διατριβής)
9. Έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και ασφάλιση ασθενών όταν πρόκειται για κλινικές δοκιμές ή για χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών.(Υποβάλλεται με τη Δήλωση του θέματος και του πρωτοκόλλου της διατριβής.)
10. Για όλους τους υποψηφίους απαιτείται:
–  παρουσίαση της μεθοδολογίας ή μέρους των αποτελεσμάτων της Δ.Δ. έστω και προκαταρτικών, σε Επιστημονικό Συνέδριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. .(Υποβάλλεται με την κατάθεση της πρότασης για ορισμό 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.)
– Δύο δημοσιεύσεις σχετικές με τη Δ.Δ. σε επιστημονικό περιοδικό της ηλεκτρονικής βάσεως  PubMed. εκ των οποίων μία τουλάχιστον πλήρης, πρωτότυπη δημοσίευση όπου ο υποψήφιος είναι πρώτος ή ισοδύναμος πρώτος συγγραφέας.(Υποβάλλεται με την κατάθεση της πρότασης για ορισμό 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.)
11. Για όλους τους υποψηφίους είναι υποχρεωτική η έκδοση λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο (webmail), μετά τον ορισμό της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να μπορούν να καταθέτουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας μετά την παρουσίαση της διατριβής στην 7μελή Εξεταστική Επιτροπή.

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας