Κατ`επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

Το ΕΕΠΜΣ διδάσκει το Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μεταβολικά Νοσήματα των οστών” κατά το 10ο εξάμηνο φοίτησης στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) κατά τη συνεδρίαση της, της 01/07/2014 συζήτησε διεξοδικά το θέμα των υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

• Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ο αριθμός των κατ’ επιλογήν μαθημάτων ορίζεται σέ όχι περισσότερα από 80.
• Σε κάθε Τομέα αναλογεί συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός κατ’ επιλογήν μαθημάτων, ο οποίος προκύπτει σύμφωνα με το πόσα μέλη ΔΕΠ ανήκουν σε αυτόν, ως κάτωθι.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 17
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 17
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 13
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 10
ΣΥΝΟΛΟ 80

• Οι Τομείς οφείλουν να καταθέσουν στην ΕΠΣ μέχρι 30/11/2014
i. Κατάλογο με τα προτεινόμενα κατ’ επιλογήν μαθήματα (ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει το άνωθεν μέγιστο καθορισμένο / τομέα).
ii. Αναλυτικό φάκελο υποψηφιότητας κάθε κατ’ επιλογήν μαθήματος (είτε υφιστάμενου είτε νεοπροτεινόμενου) που συμπεριλαμβάνεται στον άνωθεν κατάλογο.
Ο φάκελος υποψηφιότητας που θα σταλεί στην ΕΠΣ πρέπει απαραιτήτως να περιέχει:
1.  Αναλυτική περιγραφή και στοιχεία σχετικά με την προτεινόμενη ύλη, περιεχόμενο, διδάσκοντες, ώρες διδασκαλίας (26 όπως ορίζεται στον οδηγό σπουδών) και πρόγραμμα του μαθήματος
2.  Λίστα των μαθημάτων (υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν) με συγγενές γνωστικό αντικείμενο καθώς και τεκμηρίωση του πως το προτεινόμενο κατ΄επιλογήν μάθημα διαφοροποιείται από τα ήδη διδασκόμενα.
3.  Επιχειρήματα που θεμελιώνουν το διατομεακό χαρακτήρα του μαθήματος (επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).
4.  Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές που το επιλέγουν.
5.  Δέσμευση ως προς την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης (εργαστήριο, κλινική)

Για ήδη υφιστάμενα κατ’ επιλογήν μαθήματα επιπλέον:
1.  Αριθμό εξετασθέντων κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών (ή μικρότερο χρονικό διάστημα εάν πρόκειται για πιο πρόσφατο κατ’ επιλογήν μάθημα): κατ’ ελάχιστον 20 / έτος
2.  Στατιστικά σχετικά με τη βαθμολόγηση κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών (ή μικρότερο χρονικό διάστημα εάν πρόκειται για πιο πρόσφατο κατ’ επιλογήν μάθημα): πχ μέσος όρος, διάμεσος, εύρος κλπ.
3.  Στοιχεία σχετικά με υφιστάμενη ανάρτηση του μαθήματος στο eclass.
4.  Εφ’ όσον υφίστανται, στατιστικά σχετικά με τη βαθμολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές που το επιλέγουν κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών (ή μικρότερο χρονικό διάστημα εάν πρόκειται για πιο πρόσφατο κατ’ επιλογήν μάθημα): πχ μέσος όρος, διάμεσος, εύρος, άλλα σχόλια κλπ.

Συνιστάται όπως οι Τομείς, προ της τελικής τους εισήγησης λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν και μεριμνήσουν ως προς την προώθηση των κάτωθι:

• Απουσία αλληλοεπικάλυψης ύλης ανάμεσα στα προτεινόμενα κατ’ επιλογήν μαθήματα.
• Απουσία αλληλοεπικάλυψης ύλης ανάμεσα στα προτεινόμενα κατ’ επιλογήν μαθήματα και τα ήδη υφιστάμενα υποχρεωτικά μαθήματα.
• Ενοποίηση κατ’ επιλογήν μαθημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
• Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να είναι υπεύθυνο για όχι περισσότερα από ένα κατ’ επιλογήν μάθημα. Η εν γένει παρουσία του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ κατά τη διενέργεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Οι διδάσκοντες του κατ’ επιλογήν μαθήματος πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ ή τουλάχιστον κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
• Η άνωθεν περιγραφείσα διαδικασία είναι απαιτεί αρκετό χρόνο και ως προς την προετοιμασία του φακέλου των υποψηφίων κατ’ επιλογήν μαθημάτων αλλά και ως προς την ουσιαστική συζήτηση – τροποποίηση των υποψήφιων κατ’ επιλογήν μαθημάτων στις συνεδριάσεις των Τομέων. Κατά συνέπεια προτείνεται στους Τομείς να ξεκινήσουν τη διαδικασία όσο πιο σύντομα γίνεται, και κατά προτίμηση στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και προ της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής περιόδου προκειμένου να προφτάσουν να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους εγκαίρως, προ της καταληκτικής ημερομηνίας του Νοεμβρίου.

• Η ΕΠΣ λαμβάνει υπ’ όψην τις εισηγήσεις των τομέων, εξετάζει διεξοδικά όλους τους φακέλους υποψηφιοτήτων κάθε κατ’ επιλογήν μαθήματος και εισηγείται τον τελικό κατάλογο των κατ’ επιλογήν μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στη ΓΣ μέχρι 1/2/2015.
• Κατ’ επιλογήν μαθήματα των οποίων ο φάκελος υποψηφιότητας δεν είναι πλήρης δεν θα περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κατάλογο.
• Η ΕΠΣ, επεξεργαζόμενη το κάθε υποψήφιο κατ’ επιλογήν μάθημα, αλλά έχοντας και τη γενική εποπτεία όλων των προτεινόμενων κατ’ επιλογήν μαθημάτων από όλους τους Τομείς, δύναται

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος επιλογής για το μάθημα  «ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ»

από τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη γραμματεία του ΕΕΠΜΣ.
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική.
Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων.
Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Κατεβάστε το αρχείο Word  αποθηκεύστε με το όνομά σας και αποστείλετε στο info@lrms.gr

Oι φοιτητές ανακαλύπτουν ένα φιλικό περιβάλλον εκπαίδευσης που στηρίζεται στις φιλικές σχέσεις με τους διδάσκοντες και στο άνετο αμφιθέατρο του ΕΕΠΜΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
«ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ»

Κατεβάστε όλο τον περιγραφικό φάκελο εδώ 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» αφορά στις βασικές γνώσεις του μεταβολισμού του οστίτη ιστού και στα μεταβολικά νοσήματα που προκύπτουν από τις διαταραχές αυτού. Περιλαμβάνει:

20 ώρες θεωρίας με αντικείμενο:

Α. Μεταβολικά νοσήματα των οστών. Ταξινόμηση, αιτιο-παθογένεια, θεραπεία.
Β. Οστεοπόρωση, αιτιο-παθογένεια, αρχές πρόληψης και θεραπείας, κορυφαία οστική μάζα.
Γ. Οστεοπόρωση, διατροφή και άσκηση, αποκατάσταση οστεοπορωτικού ασθενούς.
Δ. Oστεομαλακία, ραχιτισμός, νόσος Paget.
Ε. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία οστίτη ιστού και αρθρικού χόνδρου.
ΣΤ. Παθοφυσιολογία αρθρίτιδων.
Ζ. Παθολογικά κατάγματα, πώρωση και αντιμετώπιση.
Η. Ομοιοστασία Ca, P, Mg. Σύνδρομα υπέρ/υπασβεστιαιμίας, υπέρ/υποπαραθυρεοειδισμού.

2 ώρες ανάλυσης περιστατικών με αντικείμενο:

Α. Οστεοπόρωση, οστεομαλακία, ραχιτισμός.
Β. Υπερ/υποπαραθυρεοειδισμός, ν. Paget.

4 ώρες πρακτικής άσκησης με αντικείμενο:

Α. Οστική πυκνομετρία.
Β. Βιοχημικοί δείκτες και ασβεστιοτρόπες ορμόνες.
Γ. Πειραματικά μοντέλα μεταβολικών νοσημάτων οστών.
Δ. Κλινική μεταβολικών νοσημάτων οστών.

 

Κατεβάστε όλο τον περιγραφικό φάκελο εδώ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Ι. ΔΟΝΤΑ

Αρχείο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νοσοκομείον ΚΑΤ

Αμφιθέατρο Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος

 

Εαρινό Πρόγραμμα 2018

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:15-16:00 I. Δοντά Ταξινόμηση Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών. Φυσιολογία του οστίτη ιστού

16:00-16:45 Ι. Δοντά Οστική ανακατασκευή. Σύζευξη/αποσύζευξη οστεοβλαστών και οστεοκλαστών

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Ι. Δοντά Κορυφαία οστική πυκνότητα

17:45-18:30 Π. Ράπτου Μέθοδοι οστικής πυκνομετρίας: DEXA

18:30-19:15 Π. Ράπτου Μέθοδοι οστικής πυκνομετρίας: pQCT και υπέρηχοι

 

ΤΡΙΤΗ

15:15-16:00 Σ. Τουρνής Ομοιοστασία Ca, P, Mg και διαταραχές της

16:00-16:45 Σ. Τουρνής Σύνδρομα υπερασβεστιαιμίας

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Σ. Τουρνής Σύνδρομα υποασβεστιαιμίας

17:45-19:15 Σ. Τουρνής Υπερπαραθυρεοειδισμός – πρωτοπαθής, δευτεροπαθής, τριτοπαθής

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:15-16:00 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Οστεοπόρωση: ορισμός, οστεοπόρωση τύπου Ι και τύπου ΙΙ (πρ. μετεμμηνοπαυσιακή και γεροντική)

16:00-16:45 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Αιτιοπαθογένεια και παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρωσης

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Διαφορική διάγνωση της οστεοπόρωσης

17:45-18:30 Α. Γαλανός Επιδημιολογία οστεοπόρωσης

18:30-19:15 Α. Τριανταφύλλου Βιοχημικοί δείκτες οστικής παραγωγής και απορρόφησης στη διάγνωση της οστεοπόρωσης

 

ΠΕΜΠΤΗ

15:15-16:00 Γ. Τροβάς Οστεομαλακία. Ραχιτισμός

16:00-16:45 Γ. Τροβάς Νόσος Paget των οστών. Ατελής οστεογένεση

16:45-17:30 Γ. Τροβάς Ανδρική οστεοπόρωση

17:30-17:45 Διάλειμμα

17:45-18:30 Α. Κατσαλήρα Δευτεροπαθής οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή και άλλες παθήσεις

18:30-19:15 Α. Κατσαλήρα Ινομυαλγία. Ρευματική πολυμυαλγία

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:15-16:00 Ν. Παπαϊωάννου Αλγοδυστροφία

16:00-16:45 Ν. Παπαϊωάννου Παροδική οστεοπόρωση

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Ε. Χρονόπουλος Αρχές πρόληψης και θεραπείας οστεοπόρωσης. Φαρμακευτικές θεραπείες της οστεοπόρωσης

17:45-18:30 Ε. Χρονόπουλος Οστεοπόρωση και άσκηση. Αποκατάσταση του οστεοπορωτικού ασθενούς

18:30-19:15 Α. Τσαγκάρη Οστεοπόρωση και διατροφή

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:15-16:00 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Παρουσίαση/ανάλυση περιστατικών οστεοπόρωσης, οστεομαλακίας, ραχιτισμού

16:00-16:45 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Παρουσίαση/ανάλυση περιστατικών υπερπαραθυρεοειδισμού, νόσου Paget των οστών

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Π. Ράπτου Πρακτική Άσκηση: Μέτρηση της οστικής πυκνότητας με DEXA και εκτίμηση αποτελεσμάτων

17:45-18:30 Π. Ράπτου Πρακτική Άσκηση: Μέτρηση της οστικής πυκνότητας με pQCT και εκτίμηση αποτελεσμάτων

 

ΤΡΙΤΗ

15:15-16:00 Α. Τριανταφύλλου Πρακτική Άσκηση: Προσδιορισμός βιοχημικών δεικτών και ασβεστιοτρόπων ορμονών

16:00-16:45 Ι. Δοντά Πρακτική Άσκηση: Χειρισμός πειραματικών μοντέλων στην έρευνα των Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών

16:45-17:00 Διάλειμμα

17:00-17:45 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Πρακτική Άσκηση: Κλινική εξέταση ασθενούς και εκτίμηση εξετάσεων

17:45-18:30 Ι. Τριανταφυλλόπουλος Πρακτική Άσκηση: Κλινική εξέταση ασθενούς και εκτίμηση εξετάσεων

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας